Algemene voorwaarden

INHOUD:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Aanvraag

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Het herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten van de uitoefening van het herroepingsrecht

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 9 - Prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Doorlopende opdracht: duur, beëindiging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten koopt in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten van de ondernemer of van een derde betrekt op grond van een tussen deze derde en de ondernemer gesloten overeenkomst;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of ambacht en een overeenkomst sluit met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm zijn gecreëerd en geleverd;

Doorlopende opdracht: een overeenkomst die betrekking heeft op een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting zich over een bepaalde periode uitstrekt;

Persistente gegevensdrager: elk (hulp)middel, waaronder e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk geadresseerde informatie op te slaan op een manier die toekomstige toegang tot en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het door de ondernemer aan de consument ter beschikking gestelde herroepingsformulier dat door de consument kan worden ingevuld indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of (toegang tot) digitale inhoud(en) en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand met de consument;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam: ParcelVista

E-mail-adres: info@parcelvista.nl

KVK: Op aanvraag

Btw nr: Op aanvraag

ARTIKEL 3 - TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op alle overeenkomsten op afstand en bestellingen tussen de ondernemer en de consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de