Privacy beleid

ParcelVista is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Postadres: Op aanvraag E-mailadres: info@parcelvista.nl KVK-Nummer: Op aanvraag BTW-Nummer: Op aanvraag

ParcelVista heeft deze privacyverklaring opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over het gebruik van persoonsgegevens op ParcelVista (hierna "de website") en alle gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals naam, klantnummer en persoonlijke contactgegevens. Ook informatie die in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker kan leiden, wordt beschouwd als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt of op enige andere wijze communiceert met de website (hierna "de gebruiker").

ParcelVista conformeert zich aan de EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, evenals de uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

ParcelVista neemt passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

Voor vragen over deze privacyverklaring of andere privacygerelateerde zaken kunt u contact opnemen via:

E-mail: info@parcelvista.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 1 januari 2023

Welke gegevens worden verwerkt?

Bij het gebruik van de website van ParcelVista kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Bezorg- en woonadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over de activiteiten van de gebruiker van de website

Doel van de verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens van de gebruiker worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Aflevering van bestelde goederen
  • Aanbieden van producten die aansluiten bij de interesses van de gebruiker

De verwerking van persoonsgegevens heeft een juridische grondslag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waaronder toestemming van de gebruiker, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, uitvoering van een taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij.

Ontvangers van de persoonsgegevens

ParcelVista kan persoonsgegevens verstrekken aan derden, mits dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel. Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de noodzakelijke periode en omvang voor de uitvoering van de opdracht aan de ontvangers. ParcelVista verkoopt nooit persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn van de gegevens

ParcelVista gebruikt of bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van ParcelVista. Dit kan door contact op te nemen via de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens. ParcelVista zal binnen een maand reageren op het verzoek van de gebruiker, tenzij dit ongegrond of buitensporig is. De gebruiker heeft onder andere het recht op informatie over de verwerkingen en het recht op inzage in zijn persoonsgegevens.